#include<stdio.h>
 
 int preme_check(int num)
 {
  int i;
 
  if( num<2 ) return 0;
  if( num==2 ) return 1;
  if( !( num%2 )) return 0;
 
  for ( i=3; i*i<=num; i+=2) {
   if( !(num%i))return 0;
  }
 return 1;
 }
 
 int main()
 {
  int num;
 
  puts("数値を入力してください");
  scanf("%d",&num);
 
  if(preme_check(num)){
   puts("素数です");
  }
  else puts("素数ではありません");
 
  return 0;
 }

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS