#include<stdio.h>

int preme_check(int num)
{
 int i;

 if( num<2 ) return 0;
 if( num==2 ) return 1;
 if( !( num%2 )) return 0;

 for ( i=3; i*i<=num; i+=2) {
  if( !(num%i))return 0;
 }
 return 1;
}

int main()
{
 int num;

 puts("数値を入力してください");
 scanf("%d",&num);

 if(preme_check(num)){
  puts("素数です");
 }
 else puts("素数ではありません");

 return 0;
}

トップ   編集 凍結 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2023-02-23 (木) 23:33:34